Inovace informačního centra SÚRAO

Inovace informačního centra SÚRAO
Místo: Bystřice nad Pernštejnem, Česká republika, 2018

Realizace navržené inovace informačního centra Správy úložišť radioaktivních odpadů v Bystřici nad Pernštejnem přinese zásadní kvalitativní posun ve způsobech informování veřejnosti o aktivitách organizace a oblastech přírodních věd, jimiž se zabývá, na světovou úroveň. Navržený koncept inovace informačního centra popularizuje přírodní a technické vědy zábavnou a interaktivní formou a podněcuje samostatné kritické myšlení, individuální zvídavost a touhu po poznání jak u neodborné laické veřejnosti, tak i u odborně zdatných návštěvníků

EXPONÁTY

Mlžná komora

Mlžná komora je mobilní fyzikálně-chemické zařízení, které dokáže zobrazovat běžně neviditelné částice radioaktivního záření. Tyto částice zanechávají v mlžné komoře dlouhé bílé stopy podél své trajektorie. Mlžná komora tak umožňuje na vlastní oči sledovat částice menší než jediný atom. Mlžná komora je koncipována jako interaktivní zařízení, které kromě přírodního radioaktivního pozadí dokáže zobrazovat také umělé zdroje radioaktivního záření. Po stisku tlačítka se do mlžné komory automaticky vsune slabě radioaktivní vzorek, jehož záření mohou návštěvníci v mlžné komoře pozorovat a porovnávat s ostatními radioaktivními vzorky. Zároveň je možné stiskem tlačítka injektovat do mlžné komory malé množství slabě radioaktivního plynu radonu, jehož rozpad je v mlžné komoře velmi dobře viditelný. Všechny procesy v mlžné komoře jsou snímány kamerou, ze které je signál přenášen na speciální projekční plochy v míst-nosti částicové a jaderné fyziky. Díky tomu je zvětšen okruh osob, které mohou mlžnou komoru sledovat najednou.

Mlžná komora je ideální nástroj pro popularizaci částicové a jaderné fyziky. Zároveň dokáže názorně a poutavě vysvětlit veřejnosti, co je to radioaktivita v praxi, především pak, že radioaktivita je jev přírodní a vyskytuje se běžně všude kolem nás po celý náš život. Více informací o mlžné komoře

Cesta jaderného paliva

Cesta jaderného paliva je expoziční sestava, která se skládá ze speciální vitríny, doplňkových světelných prvků a potisků podlahové krytiny. Vitrína je rozdělena na osm částí, které reprezentují jednotlivé fáze zpracování jaderného paliva – od uranové rudy, až po jeho finální uložení do hlubinného úložiště

Sud pro ukládání radioaktivního odpadu

Sud pro ukládání radioaktivního odpadu představuje interaktivní elektronický model, který zobrazuje sud pro ukládání radio-aktivního odpadu jak v jeho přirozeném uzavřeném stavu, tak v otevřeném stavu

Porovnávač radiačních dávek

Porovnávač radiačních dávek je mobilní interaktivní pokusný přístroj, který umožňuje návštěvníkům názorně porovnat různě velké obdržené dávky radioaktivního záření. Díky tomuto přístroji je možné těžko uchopitelnou problematiku uvést na pravou míru a zasadit ji do celkového kontextu.

Porovnání výtěžnosti uhlí a uranu

Experimentální sestava „Porovnání výtěžnosti uhlí a uranu“ se skládá ze dvou podsvícených skleněných vitrín. V levé vitríně se nachází reprezentace 270kg uhlí, v pravé pak 0,1g uranu. Obě vitríny vyjadřují ekvivalentní energetickou výtěžnost v případě spálení, respektive rozštěpení, jejich obsahu současnými technologiemi

Expozice uranového skla

Expozice uranového skla je interaktivní exponát, který se skládá z nosné vitríny a jednotlivých předmětů z uranového skla, které jsou v této vitríně umístěné. Vitrína je vybavena speciálním UV světlem, pod kterým skleněné předměty, barvené uranem, září.

Fotogalerie